צוריק

גמרא שבת קלג
משנה: עושין כל צרכי מילה [בשבת] מוהלין ופורעין ומוצצין ונותנין עליה איספלנית וכמון

: גמרא שבת קלג

אמר רב פפא האי אומנא דלא מייץ סכנה הוא ועברינן ליה פשיטא מדקא מחללי עליה שבתא סכנה הוא מהו דתימא האי דם מיפקד פקיד קא משמע לן חבורי מיחבר ודומיא דאיספלנית וכמון מה איספלנית וכמון כי לא עביד סכנה הוא אף הכא נמי כי לא עביד סכנה הוא

שדה חמד מערכת מציצה דף א

(PDF שדי חמד מערכת מציצה חלק א (10 דפים, 4.4 מ"ב

(PDF שדי חמד מערכת מציצה חלק ב (36 דפים, 12.6 מ"ב

(PDF שדי חמד המלואים לקונטרס המציצה (18 דפים, 12.6 מ"ב